Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na nariadeniach
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
• zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Starosta obce:  Maroš Barta

Zástupca starostu obce:   Tomáš Rentmeister

Členovia obecného zastupiteľstva:   Gabriela Slamová
                                                                  Silvia Kozáková
                                                                  Miloš Bilik
                                                                  Peter Banák
                                                                  
                                                    
                                                                                             

Hlavný kontrolór: