Samospráva


Zväčšiť mapu
Vážení čitatelia,
vitajte na stránkach
Obce Ardanovce


Nech robíme čokoľvek , má nám záležať na tom , čo robíme,
a nie na tom , či nás niekto vidí.

(Cicero)

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:
• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Ardanovce 11
95606 Šalgovce
okres: Topoľčany

Tel:     038 / 539 82 77
Mobil:
0904/558228
Email: ouardanovce@wircom.sk
IČO:   
00699110

Úradné hodiny:

Utorok    11.00 hod. - 16.00 hod.
Štvrtok    13.00 hod. - 17.00 hod.