Zmluvy

ZMLUVY 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
ZMLUVY 2016
pdf Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
pdf Zmluva o dodávke vody
pdf Zmluva č. 436/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
pdf Dohoda o spolupráci č. 4281617 s Mestom Piešťany
Zmluvy 2015
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2015
pdf Zmluva o dielo č. 9/2015
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
pdf Dohoda č. 15/18/010/91
pdf Darovacia zmluva
Zmluvy 2014
pdf Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia
pdf Koncesia - "Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Ardanovce s použitím LED technológie formou koncesie"
pdf Záložná zmluva č. 406/226/2012
pdf Záložná zmluva č. 0007-PRB/2012/Z
pdf Zmluva č. 374/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
pdf Zmluva o dielo č. 01/2014
pdf Príkazná zmluva č. PL/2014/PL
pdf Príkazná zmluva č. PL/2014/EL
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. 201402003
pdf Mandátna zmluva na výkon činností spojených s koncesiou
pdf Zmuva o dielo č. 1/2014
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Mandátna zmluva - MaO (ŠFRB)
jpg Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
jpg Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
jpg Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
jpg Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - SPP
JPG Zmluva o spolupráci č. 699110
jpg Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. U804/2010
zip Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Dodatok č. 2 - KOS
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie absolventskej praxe
pdf Licenčná zmluva-cintorín
pdf Zmluva o dielo č. O11012
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
pdf Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do DS
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Dodatok 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
pdf Dodatok č. 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného úradu - úsek pozemných komunikácií
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
pdf Zmluva o prevádzkovaní verejných vodovodov